اجتناب از«همیشه» اجتناب کردن

«هرکسی گفت این سوال را چگونه باید حل کرد، همین‌جا پنج نمره مثبت به امتحانش اضافه می‌کنم.»

معلم ریاضیمان این را گفت.

درباره این که این نمره را هم می‌دهد احدی از ما شک نداشت.